Kredyty i pożyczki Polska

W dobie kryzysu gospodarczego oraz mniejszego zapotrzebowania na pracę coraz częściej poszukiwanym w internecie tematem jest zaciągnięcie kredytu na życie... możemy spotkać reklamy w prasie, telewizji oraz banery stacjonarne oraz billbordy w otaczającym nas świecie. Już teraz za pośrednictwem naszej strony internetowej wypełniając formularz lub bezpośrednio kontaktując się z konsultantem otrzymasz możliwość weryfikacji kredytowej oraz twojej zdolnośći ..

Czytaj dalej...

Pożyczki Kredyty

Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie. (wikipedia)

Sposoby ujmowania kredytu:

formalno-prawne ujęcie kredytu;
zgodnie z nim, istotą kredytu jest wykorzystanie czasowo wolnych środków pieniężnych, a nie tworzenie nowych. Bank sprawuje tutaj rolę pośrednika w przekazywaniu potrzebującym podmiotom czasowo ulokowanych w nim, przez inne osoby, środków pieniężnych. W wyniku tej operacji, powstaje wierzytelność u kredytodawcy, oraz proporcjonalne kwotowo zobowiązanie u kredytobiorcy,
ekonomiczne ujęcie kredytu;
zgodnie z tak rozumianym ujęciem, bank umożliwia dokonywanie wydatków pieniężnych w rozmiarach przekraczających aktualnie posiadane przez kredytobiorcę środków pieniężnych, poprzez tworzenie nowych dochodów i środków z równoczesnym ich udostępnieniem kredytobiorcy, na warunkach przewidzianych w umowie.
Standardowa umowa kredytowa zawiera:

datę i miejsce zawarcia umowy
dane stron umowy
postanowienia ogólne
kwotę i walutę kredytu
warunki uruchomienia
cel kredytu
okres kredytowania
zasady i termin spłaty kredytu
wysokość prowizji
wysokość oprocentowania
sposób zabezpieczenia kredytu
zakres uprawnień banku
termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę
informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron.
Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku.

Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe.

W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

 

Poniżej przedstawiamy rodzaje kredytów :